۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه

پیرمردی دیدم که پس از خوردن یک جام شراب به خدا گفت سپاس.
آری احساس من این بود خدا آنجا بود، من خدا را دیدم، من شنیدم که خدا گفت بنوش گوارای وجود.
ارسال یک نظر