۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

هیچ کس آتشی نمی افروخت ز آتش خویش هر کسی می سوخت

گفت که در دوزخ هرچه گردیدم
درکات حجیم را دیدم

آتش و هیزم و ذغال نبود
اخگری بهر اشتعال نبود

هیچ کس آتشی نمی افروخت
ز آتش خویش هر کسی می سوخت

ارسال یک نظر