۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

"در شرایط کنونی" ترجمه دیپلماتیک "خفه شو یا خفت میکنم" هست

"در شرایط کنونی" ترجمه دیپلماتیک "خفه شو یا خفت میکنم" هست که از ‫#‏جنگ‬ و ‫#‏منافق‬ و ‫#‏فتنه‬ و ‫#‏انحراف‬ شروع شده رسیده به ‫#‏نفوذ‬ و ‫#‏نفوذی‬ و ‫#‏داعش‬

ارسال یک نظر